fbpx

Condicions Generals de Contractació

 1. Introducció

   

  Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant,

  «Condicions») a través de la pàgina web vila-kine.cat, propietat de CENTRE DE FISIOTERÀPIA VILA-KINE, S.C.P, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

  Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

  Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

  L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
  • És una persona amb prou capacitat per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

  Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

  El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

  Identitat de les parts contractants

   

  D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és CENTRE DE FISIOTERÀPIA VILA-KINE, S.C.P, amb domicili social Avinguda Verge de Montserrat, 26 – Baixos 43480 Vila-seca (Tarragona), NIF J43979376 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 644310713.

  I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

  Objecte del contracte

   

  Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

  La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

  Procediment de contractació

   

  L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

  L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

  Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Clàusules generals de contractació.
  2. Activació de
  3. Dret de
  4. Força
  5. Competència.
  6. Generalitats de l’oferta.
  7. Preu i termini de validesa de l’oferta.
  8. Despeses de
  9. Forma de pagament, despeses i
  10. Procés de
  11. Garanties
  12. Garanties i
  13. Llei aplicable i jurisdicció.

  1.  CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

   

  Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

  2.  ACTIVACIÓ DE SERVEIS

   

  El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

  Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen o s’activen directament des del lloc Web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per efectuar aquesta descàrrega o activació.

  Falta d’execució del contracte a distància

   

  Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega del servei al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap  responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

  En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

  En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’usuari n’hagi efectuat el pagament i es podrà descarregar o activar segons les condicions del PRESTADOR.

  El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que la descàrrega o activació del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

  La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el servei.

  3.  DRET DE DESISTIMENT

   

  L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

  L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la celebració del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’artícle 102 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l’exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial d’acord amb l’article 105 del RDL 1/2007.

  El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí​​.

  S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant per correu electrònic a info@vila-kine.es, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

  4.  RECLAMACIONS

   

  Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

  Postal: CENTRE DE FISIOTERÀPIA VILA-KINE, S.C.P, Avinguda Verge de Montserrat, 26 – Baixos 43480 Vila-seca (Tarragona)

  Telèfon: 644310713 Mail: info@vila-kine.es

  Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

   

  De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

  Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5.  FORÇA MAJOR

   

  Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

  6.  COMPETÈNCIA

   

  Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

  Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

  L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

  7.  GENERALITATS DE L’OFERTA

   

  S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

  No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CENTRE DE FISIOTERÀPIA VILA-KINE, S.C.P o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

  Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

  8.  PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

   

  Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

  Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

  Abans d’efectuar la compra, podeu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

  Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.

  Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

  Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 644310713 o a través del correu electrònic a l’adreça info@vila-kine.es.

  9.  DESPESES DE TRANSPORT

   

  No hi ha despeses de transport.

  10.   FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

   

  El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

  Targeta de crèdit:

  No s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

  Utilitzem l’opció de la passarel·la de pagament amb targeta de Stripe.

  El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

  El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

  Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

  11.   PROCÉS DE COMPRA

   

  Cistella (simulació de pressupost)

   

  Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

  Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

  Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

  1. Seleccionem el servei que volem
  2. S’afegeix al cistell de compra
  3. Anotem el codi del bon (si el disposem)
  4. Finalitzem la compra
  5. Indiquem les dades de facturació (nom, cognom, adreça i correu electrònic)
  6. Veiem nombre de comanda i accedim al pagament amb targeta

  Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

  Comandes (sol·licituds de compra)

   

  En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data de descàrrega i/o activació aproximada.

  12.   GARANTIES APLICABLES

   

  Tots els serveis oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’especifiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, de conformitat amb els criteris i condicions que es descriuen en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

  13.   GARANTIES I DEVOLUCIONS

   

  Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al que pot accedir clicant aquí

  14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

   

  Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.