fbpx

Condicions Generals de Venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 www.vila-kine.es

 1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest Lloc Web, www.vila-kine.es, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: CENTRE DE FISIOTERÀPIA VILA-KINÈ SCP, proveïda de NIF: J-43979376 i inscrita en: Registre Mercantil de Tarragona; i les dades registrals del qual són: Tom: 2482, Llibre: 0, Foli: 141, Secció: 8, Fulla: T40054, i les de contacte de la qual són:

Adreça:
Av. Verge de Montserrat, 26 baixos
43480 Vila-seca (Tarragona)
Telèfon de contacte: 644310713
Email de contacte: info@vila-kine.es

Aquest document (així com tot un altre document que aquí s’esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.vila-kine.es) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara endavant, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè desenvolupa a través de l’Lloc Web comprèn:

Comercialització de Vals Regal personalizables per a tractaments de Fisioteràpia

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè. En utilitzar est Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar est Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 1. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús de l’Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte de l’Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en est Lloc Web.

 1. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris poden comprar en el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.vila-kine.es, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a “Finalitzar compra”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè utilitzant els espais de contacte de l’Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina de l’Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa d’aquest Lloc Web.

 1. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè a través de l’Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti al subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

 1. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Ja que es tracta de Vals Regal descargables no s’aplicaran despeses d’enviament. En cap cas s’enviarà el Val Regal de forma física. No obstant això si l’Usuari ho desitja se li imprimirà en paper i podrà passar a recollir-ho en l’adreça indicada a la Informació General.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó solament aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres pel que fa als quals l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit.

Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través de l’Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través de l’Lloc Web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a “Finalitzar compra” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

 1. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’adreça de contacte especificades en la Informació General.

El lliurament és immediat una vegada realitzat el pagament per mitjà d’un link de descàrrega. No obstant això si sorgissin problemes tècnics, una vegada comunicada aquesta circumstància a l’Lloc Web, aquest es compromet a enviar el Val Regal pel mitjà més ràpid possible una vegada comprovat el pagament. En tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a explicar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-li d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecto de pagament per Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, els serveis prestats derivats de l’execució del Val Regal estan exempts de l’IVA.

 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc Web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general).

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Finalitzar compra”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D’igual forma, es remitent a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

 1. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través de l’Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, mentre que consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant li vas agafar el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o a través de:

Centre de Fisioteràpia VILA-KINÈ
Av. Verge de Montserrat, 26 baixos
43480 Vila-seca (Tarragona)
977396176 – 644310713
info@vila-kine.es

L’Usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals triades per l’Usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari present una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari pot retornar o enviar els productes a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè en l’adreça indicada en la Informació General.

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, est seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o video sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintados després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’Usuari pogués contractar en est Lloc Web, doncs aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de formulari de desistiment:

https://www.vila-kine.cat/formulari-desistiment-cat/

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Atès que es tracta de Vals Regal descargables personalizables i no existeix un producte físic, no es contempla l’opció que el Val Regal descarregat sigui defectuós. No obstant això si per problemes tècnics la personalització no s’ha integrat correctament i no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la modificació dels Vals Regal dins d’un termini raonable i de si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, mentre que consumidor i usuari.

Garanties

Donada la naturalesa dels serveis oferts en el Lloc Web no s’estableixen garanties sobre els mateixos

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment algun per la seva banda;

 

 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’aquestalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

 

 • tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o uns altres d’aquesta índole.

 

 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat de l’Lloc Web per raons de manteniment o unes altres, que impedeixi disposar del servei. Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliura dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

 

 • En general, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:

 

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

 

  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

 

  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

 

  • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

 

  • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

 

  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte de l’Lloc Web.

Igualment, tret que s’estipuli el contrari, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o en l’adreça postal facilitada.

 1. RENÚNCIA

Cap renúncia de Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte farà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

 1. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions anessin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 1. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractats conformement a l’establert en la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o usar el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’accés, navegació i/o ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús de l’Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entri Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’Usuari pot fer arribar a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè les seves queixes, reclamacions o tot un altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre Centre de Fisioteràpia Vila-Kinè i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent Lloc Web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Última modificació: 3 de setembre 2018

Ioga per embarassadesConnecta amb el teu bebé

PROVA UNA CLASSE GRATIS! 

Deixa'ns les teves dades i t'enviarem l'enllaç a la classe.

És un ioga específic on, des de les necesitats i/o mancances de cada trimestre es crea un exercici terapèutic que t'ajudarà a:

 • Enfortir el cos i la ment
 • Alliberar tensions i crear espai per a tu i pel teu bebé
 • Activar la teva capacitat per parir
 • Aprendre a gestionar les emocions i desenvolupar la intuició
 • Crear un vincle i conectar amb el teu bebé
 • Tenir més energia i vitalitat